Red Purple Black

سه‌ركرده ڕیسواكان ... که‌ژاڵ ئیسماعیل

PDFPrintE-mail

گهر كهمێك به لاپهڕهی ڕهشی زۆرێك لهبهرپرس و سهركردهكانی جیهاندا بڕوانین لهوانهیه ئاهێك ههڵكێشین و خۆزگه بهو ڕۆژه بخوازین كه لهو نێوهنده نزیك نابینهوه و چاومان ناچێته نێو چاوی ئهو سهركردهو بهرپرسانهی كه لهبهردهم شه‌‌‌هوهتی پارهو جهستهدا هێن لاوازن مرۆڤ قێزیان لێدهكاتهوه، ماوهیهكی زۆرنییه وێنهی ههردووسهرۆكی فهرهنسی ( ساركۆزی ) و سهرۆكی بهپاڵهوان ناسراو ( ئۆباما ) له گرتهیهكی ناوازه و ناشازدا بڵاوبۆوه كاتێك چاویان بڕیبووه جهستهی خانمێك لهیهكێك له كۆبونهوهكنیاندا و بهقهدو باڵایدا ئهیانڕوانی وهك ئهوهی یهك جار بێ ژنێك ببینن !!

ئاخر شورهییه مرۆڤ ڕێز لهو بهرپرسیارێتی و پۆسته نهگرێت كه بهئهستۆی سپێردراوه و شوێنی كۆمهڵایهتی خۆی لهیادبكات هێن لاواز بێت لهبهردهم غهریزه مادی و جهستهییهكاندا تا ئهو ئاستهی ئهبێته جێێ توانج و گاڵتهی جیهان، ئاخر واین لهسهردهمێكدا گهر بتهوێ دهنگی كۆكهی ناوماڵهكهت بگهیهنیته جیهان هێن گران نییهو تهنها گرتهیهك و چهن كلیكێكه بهماوسی بهردهم كهمپیوتهرهكه و گهر نهشبێته موبالهغه دوور نییه لهڕاستی.

زۆربهمان سهرۆكی بانكی نێودهوڵهتی ( دومینیك ستروس ) مان بینی وهك تاوانبارێكی ناشرین لهبهردهم دادگاو بهدیار چاوی كهناڵه جیهانییهكانهوه وله شاشهی تهلهفزیۆنی ههمووماڵێكهوه چاوهپڕ خیانهتهكانی نهوی كردبوو، ئهو پیاوهی كهسهرۆكی بانكی نێودهوڵهتییهو تهمهنی لهژور حهفتا ساڵهوهیه لهئوتێل ( سوفیتیل ) دهستدرێژی كردبووه سهر یهكێك لهو خانمانهی ئیشی پاكردنهوه ئهكهن لهئوتێلهكهدا و بهوهشهوه نهوهستابو بهڵكو وهك ئاژهڵێكی درنده دوایبهرگریكردنی ئهو خانمه لهخۆی بهلێدان و دهستدرێژی كردنه سهر جهستهی ئازاری دابوو، ئهوه یهكهم تاوانی سهرۆك و بهرپرسهگهورهكان نییه بهڵكو زۆرن ئهو سهركردانهی كه بهئهنجامدانی كاری ناڕهواو گهندهڵی و داوێن پیسی هێن خۆیان بچووك ئهكهنهوه گهر وهك مێروویهك پێیان پیا بنرێت گهلێ باشتره لهو ئابڕوچونهیان، وهك پێشتر ئاماژهم پێكرد.. مرۆڤ پێویسته لهئاستی بهرپرسیارێتیدا بێت بهرابهر ئهو ئهركه گهورهیه وا پێی دهسپێردرێت و لهوه بههێزو خۆڕاگرتربێت تا ئابڕوی لهدهست بدات لهئاكامی ئهنجامدانی غهریزهیهكی ئاژهڵانهی جهستهیی.

یهكێكی دیكه لهو سهركرده دهرون نهخۆشانه  ( سیلفیو برلسكونی ) سهرۆك وهزیرانی ووڵاتی ئیتالیایه، ئهو سهرۆكه نابوته تهمهن ٧٤ ساڵه بهتۆمهتی دهست تێكهڵكردن لهگهڵ خانمێكی تهمهن ١٧ ساڵان ڕوبهڕوی دادگایكردن بووه و ههرئهو كردارهی بووه هۆی لهدهستدانی ناوی سیاسی و كۆمهڵایهتی،

 ( موتشيه كاتساف ) سهرۆكی پێشوی ئیسرائیل.. نمونهیهكی دیكهی سهرۆكه ڕیسواكانه، ئهویش ههربهتۆمهتی دهستدرێژی زایهندی حوكمی ٧ ساڵ زیندانی بهسهردا درا، ئهمانه وێڕای لهدهستدانی پۆستهكانیان ئابڕوشیان لهدهست ئهدهن و سهرۆكهكانی هاوكارو هاوڕێیان دهرسیان لێوهرناگرن و فێرنابن كه مرۆڤهكان لهوه گهورهو بهنرخترن تاوهكو خۆیان وا بچوك و نزم بكهنهوه.

جێگری سهرهك وهزیرانی مالیزیا (انور ابراهیم ) نمونهیهكی دیكهی سهرۆكه ڕیسواكانه، كهئێستا بیست ساڵ زیندانی مهحكومه بهتۆمهتی ئهنجامدانی كاری زایهندی لهگهڵ یهكێ له یاریدهدهره كوڕهكانیدا، كهوابو ئهمیان تۆمهتی كهسێكی ناشاز و قێزهونی دراوهته پاڵ، جگه لهسهرۆكی زیمبابوای پیشو ( كنعان بنانا ) به‌‌مان تۆمهتی سهرۆكی پیشوو حوكمی ساڵێك زیندانی بهسهردا سهپینرا لهماوهی حوكمڕانیدا.. ( جاكوب زوما ) ی سهرۆكی باشوری ئهفهریقا نمونهیهكی دیكهی سهرۆكه ڕیسواكانه كه نازناوی ( زیر النسا ) بهسهردا سهپابو، خۆبچوك كردنهوهی ئهم سهرۆكه ناشازه گهیشته ئهو ئاستهی یهكێ له هاوسهرهكانی خۆی بكوژێت دوای ئهوهی زانی سهرۆك ڤایرۆسی ( ئایدز ) ی بۆ گواستۆتهوه لهئنجامی كاره ناشهرعییهكانییهوه.

زۆرن نموونهی ئهو سهركردهو بهرپرسانهی كه بهڕیسوا زۆر لهڕۆژنامه جیهانییهكان ناویان ئهبهن لهكاتی ناوهێنان و بڵاوكردنهوهی ڕهفتاره ناشرینهكانیاندا، ئهوی جێی سهرنج و پرسیاره گهیشتنی زۆر لهو سهرۆكانهیه بهو حاڵهته ناواز و ناشرینه لهكاتێكدا ئهوان ئهبنه نوێنهری میللهتێك، یان بهرپرس و بهڕێوهبهری سهدان فهرمانبهر و كهسانی ناسرا و دیار، جگهلهوهی خۆیان خاوهنی خێزان و ماڵ ومناڵن و زۆر بێشهرمانه پۆستهكانیان ئهكهن بهئامانج بۆ تێركردنی غهریزه نهسفی و جهستهییهكانیان و بێباكن لهوهی كه ههمیشه زهمهن كهفیله به ڕیسواكردن و ههڵماڵینی ڕووی ڕاستهقینهی ناشرینیان و ناوزڕاندنیان.

تایبهت به گۆشهی ( ئاریشه ) ی ژماره ٨٦ ی گۆڤاری سڤیل.

 

 


ئه‌و بابه‌تانه‌ی له‌ کوردستان نێت دا بڵاوده‌کرێنه‌وه‌، بیروبۆچوونی خاوه‌نه‌کانیانه‌، کوردستان نێت لێی به‌رپرسیار نییه‌.